Грешните Ангели

Грешните Ангели

Същността на змията

Оказва се, че зад символите на Библията за "змята" и "плода" се крият реални злоупотреби с любовта, които и днес виждаме навсякъде около нас. Ето как се разкодират тези символи.

В третата глава на Битие Библията показва, че змията изкушава Ева и я вкарва в грях. Но, змията, за която се говори там, не може да бъде истинска змия – тя несъмнено е символ.
В третата глава на Битие четем, че „змията” говори с жената и знае, че Бог е казал на Адам и Ева да не ядат от Дървото за познание на доброто и злото. Щом като „змията” може да говори с човека и знае Божията заповед, то „змията” би трябвало да е духовно същество. В Откровение 12:9 се казва: „И биде свален големият змей, древният змей (в протестанския превод: „...оная старовременна змия” – б.пр.), наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му”. Това показва, че „старовременна змия” е дявола. Именно тази „старовременна змия” е змията, която изкушавала Ева. В Откровение 12:9 се казва, че „змията”, преди да бъде изхвърлена на земята, се е намирала на Небето. Следователно несъмнено е духовно същество.
Тъй като знаем, че змията е сатана (Откр. 12:9), можем да разберем кой се крие зад „змията”, като открием кой е сатана. За да научим кой е сатана, трябва да открием същността на духовното същество, което е било на Небето преди да съгреши. Щом като змията първоначално, преди да бъде свалена от Небето, е била в Едемската градина, то тя първоначално трябва да е била добро същество, създадено от Бог, но това същество все още не е било съвършено. В градина Едем (1) всичко е създадено от Бог; (2) Бог твори само добро и (3) нито едно добро същество не може да извърши грях, след като стане съвършено.
Някои хора смятат, че това същество, чийто символ е змията, е съществувало дори преди Творението, а неговата цел е в пълна противоположност на Божията и е зла. Но всичко в Космоса, с изключение на грешните хора, съществува съобразно един съвършен ред. Ето защо е невъзможно от самото начало да е имало източник на зло, противостоящ на Бог. Ако първоначално във Вселената е имало две противопоставящи се сили, то техните противоположни цели са щели да доведат до унищожение на Вселената. Оттук можем да направим извода, че това духовно същество първоначално е създадено с добра цел, но по-късно, в процеса на растеж, съгрешава и става сатана. Това същество може да общува с човека, знае Божията Воля, първоначално живее на Небето и е в състояние да изкуши човека. И това същество след като съгрешава и става сатана продължава, като надхвърля времето и пространството, да влияе върху човешкото съзнание и дух и да кара хората да водят живот, насочен към злото. Кое същество е било надарено с такива способности? Единствено ангелът притежава такива способности. Някои могат да попитат дали е възможно ангелите да вършат грехове, но Библията ясно свидетелствува за това. Във 2 Петр. 2:4 пише „...Бог не пожали съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд”. Оттук ясно се вижда, че ангелите могат да грешат и че в действителност съгрешават. Ако се вгледаме по-подробно в Откр. 12:7-9 думите „неговите ангели” сочат, че змията е водач на ангелите, от където разбираме, че змията също е ангел.

Грехът на ангела и грехът на първия мъж и на първата жена

Но в какво се състои грехът на този ангел? В посланието на Иуда 6-7 се казва: „и че ангели, които не запазиха подобаващото им положение, но напуснаха собственото си жилище – той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден; както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях, се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.” Грехът на ангела (в градината Едем) е прелюбодеяние. Тъй като прелюбодеяние не може да бъде извършено от едно същество, змията несъмнено е имала партньор. Но кой може да бъде той? В Библията се говори само за три същества, съгрешили в градината Едем – змията, Адам и Ева. Нека разгледаме какво представлява грехът на първия мъж и първата жена.
В Битие 3:7 четем, че след като са изкушени от змията и извършват греха, пътвите прародители изпитват срам от своята голота и покриват половите си части. И преди грехопадението Адам и Ева също са голи, но не се срамуват от това (Бит. 2:25). По-късно четем, че те покриват сексуалните си части със смокинови листа, след като съгрешават. Ето защо трябва да се запитаме дали хората също не са извършили греха на прелюбодеянието.
Грешният човек винаги се опитва да прикрие своята вина и своите грешки. Ето защо, ако плодът на доброто и злото е действителен плод и ако Адам и Ева са го взели с ръце или ако са го изяли с уста, то те би трябвало да прикрият ръцете си или устата си. Но четем, че те не покриват своите ръце и уста, а покриват половите си части. Това показва, че „престъплението” на Адам и Ева е извършено с половите им органи. В Йов 31:33 пише: „Да бях скривал грешките си като човек, (в протестанския превод: „Ако съм покривал престъпленията си като Адама...” – б.пр.) потулайки в гърдите си моите пороци.” (курсивът е добавен). Думите на Йов сочат, че Адам прикрива своето престъпление. Тъй като знаем, че Адам и Ева покриват сексуалните си органи, можем да направим извода, че те извършват грях точно с тях. В Едемската градина единственият грях, който човек може да извърши с риск за живота си е грехът, свързан с любовта. Адам и Ева е трябвало да израстнат като брат и сестра, а след като постигнат съвършенство и станат първата семейна двойка да изградят Небесното царство и да създадат Божието семейство, като изпълнят целта на Творението. Но когато Иисус казва в Иоана 8:44 „Ваш баща е дяволът”, той ясно показва, че грешните хора са потомци на дявола. Адам и Ева изоставят Бог – своя истински Баща и се обединяват в едно с фалшив баща – сатана. Ето защо в Рим. 8:23 се казва: „...ние, които сами имаме начатъците на Духа и ние сами стенем в себе си , очаквайки осиновение – изкупването на нашето тяло.” (курсивът е добавен). Фактът, че очакваме да бъдем осиновени и да станем част от Божията потомствена линия означава, че ние не принадлежим на нея. В Матея 3:7 и 23:33 Иоан Кръстител и Иисус наричат хората „рожби ехиднини” – с други думи потомци на „змията”. Това ясно показва, че грешният човек е потомък на сатана. Следователно, ясно можем да разберем, че грешните хора принадлежат към потомствена линия на сатана, а не на Бог. Това е следствие от греха на прелюбодеяние, който Ева извършва с ангела. Вследствие на това престъпление всички хора са родени като „деца” на сатана*.

Плодът на доброто и злото и коренът на греха

Също както едно дърво се размножава от плода (в който се намират семената), така човека се размножава чрез половата връзка. Ето защо плодът от Дървото за познание на доброто и злото символизира сексуалната любов на Ева. Фактът, че сатана убеждава Ева да яде от плода означава, че тя извършва прелюбодеяние с него. След като изядем нещо то става част от нашата плът и кръв. Затова когато Ева дава на Адам плода на доброто и злото и той яде от него, тя става причината Адам да съгреши чрез същия акт на непозволена любов.


Следователно, коренът на греха не е в това, че първите прародители на човечеството изяждат действителен плод, а във факта, че чрез прелюбодеянието те установяват кръвна връзка с Архйангела, символично представен като змия.
Поради тази кръвна връзка първородният грях се предава от поколение на поколение. Всички религии, опитващи се да премахнат греха, заклеймяват изневярата като един от най-големите грехове. Въз основа на това разбиране за първородния грях, можем да разберем защо израилтяните като избран от Бога народ е трябвало да бъдат обрязвани. Това е необходимо като възмездие за злоупотребата с половите органи, в следствие на което хората стават потомци на сатана. С помощта на социални преобразования, на подобрения в образованието и икономиката можем да сложим край на всички други грехове.
Но макар цивилизацията да се развива, а социалните и икономически условия да стават по-добри и нашият живот – по-стабилен, никой не може да спре нарастването на сексуалната разпуснатост и на тенденцията към морална деградация у човека. С наближването на Последните дни сатана е в състояние да разруши правилния ред в човешката любов, защото първите праотци стават съпрузи без позволението и Благословията на Бог и се обединяват със сатана като техен фалшив баща. Ето защо техните деца въплъщават греха, а не Божията същност и установяват свят на неверието, злото и войната. Следователно сатана своенравно господства над човека (Йоан. 8:44). Въпреки, че Бог създава човека и вселената, никога до сега Той не е имал централна роля в световните събития и не е управлявал единствено Той, всъотвествие със Своята воля. Човекът е предоставил галвната роля на сатана и той е в позицичта на псевдо-господар. Ето защо сатана се нарича „князът на този свят” (Йоан. 12:31) и „богът на тоя свят” (2 Кор. 4:4).


Мотивация и процес на грехопадението

Създаването на ангелите

Защо и по какъв начин Адам, Ева и ангелът извършват грехопадението в Едемската градина?
Най-напред Бог създава ангелите като слуги, за да му помагат при сътворяването и управлението на света (Евр. 1:14). Човекът е създаден като дете на Бог и трябва да властва над творението, а следователно и над ангелите като част от творението. Причината, поради която днес ангелите се смятат за нещо по-висше от човека, е грехопадението, вследствие на което човек става покварен (Иер. 17:9) и заема позиция по-ниска от тази на Творението и на ангелите. В 1 Кор. 6:3 ясно е казано, че човек ще има правото да съди ангелите. Много спиритуалисти виждат ангелите, които заобикалят и предпазват вярващите в Рая. Човек трябва да съди ангелите, а ангелите са длъжни да защитават човека, защото първоначално неговата стойност е по-голяма от тяхната.

Духовното и физическо грехнопадение

1. Духовно грехопадение
Луцифер (Ис. 4:12), в позицията си на Архангел е проводникът за Божията любов към ангелския свят. Затова само той се е намирал в позицията пряко да получава любовта на Бог. Но тъй като Адам и Ева са създадени като Божии деца, Бог ги обича повече, отколкото обича Луцифер, слугата. Въпреки това, след създаването на Адам и Ева, Луцифер в никакъв случай не получава по-малко любов от преди. Но тъй като Бог дава толкова много любов на Адам и Ева, на Луцифер му се струва, че получава по-малко любов отпреди. Поради това Луцифер се опитва да компенсира чувството на недостиг на любов, като се сближава с Адам и Ева.
Тъй като Божията любов е източник на живот и красота, а Ева получава много любов от Бог, тя е много красива в очите на Луцифер. Той често е близо до Ева и у него възниква изключително силен порив на любов към нея. Все още несъвършена, Ева се поддава на изкушението на Луцифер и те извършват греха на блудство. Това е духовното грехопадение.
Някои могат да се запитат как е възможна полова връзка между ангел и човек? Този въпрос възниква, защото вследствие на грехопадението духовните познания на човека са посредствени и повърхности. В Битие 32:25 Библията потвърждава, че е възможен пряк контакт между човек и ангел. Там е описано как един ангел се бори с Яков и размества бедрената му става.

Физическо грехопадение

След като Ева се обединява с Архангела (чрез духовното си „Аз”), тя изпитва страх, породен от чувството за вина и Ева разбира, че Адам, а не ангелът трябва да и бъде съпруг.
Ева иска да възстанови връзката си с Бог и да се освободи от чувството на страх от грехопадението. Единствената й надежда да се върне при Бог е чрез Адам. Тя мисли, че може да се върне при Бог като се обедини с Адам, който трябва да бъде неин съпруг и затова го съблазнява. Такава е мотивацията, довела до физическото грехопадение.
Както бе обяснено в „Принципи на Творението”, Адам и Ева е трябвало да изпълнят Трите Благословии и да станат съпруг и съпруга. С други думи, Идеалът на Творението за Адам и Ева е те да постигнат най-напред индивидуално съвършенство и тогава да станат съпрузи с вечна любов с център Бог. Но тъй като те стават съпрузи преждевременно и имат за център сатана, тяхната връзка води до грехопадение, а не до изпълнение на Божия идеал. Като се обединява с Ева, Адам инаследява елементите на злото, които тя вече е получила от Луцифер. Тези елементи на злото след това се предават на тяхното потомство от поколение на поколение.
Ако първите прародители не бяха „яли от плода на доброто и злото”, те щяха да се усъвършенстват като син и дъщеря на Бог. След това, Благословени от Него, да станат съпруг и съпруга с център Божията любов, да имат деца въплъщаващи доброто и по този начин да изпълнят Идеала на творението. Ако Ева беше осъществила Идеала на творенеито, нейната любов щеще да бъде плод на доброто, а тя щеше да бъде оприличена с дърво на доброто.
Но преди да стане съвършена, Ева извършва прелюбодеяние с Архангела и се превръща в грешен човек. Освен това тя става причина за грехопадението на Адам и така поставят начало на грешни семейства, с които Бог на може да работи. Ето защо грешната Ева е сравнена с дърво за познание на злото, а любовта й – с плода на това дърво.
Като се върнем назад виждаме, че точно преди грехопадението Ева е в позицията да стане или дърво на доброто, като изпълни целта на творението, или дърво на злото, като съгреши. Ето защо тя е сравнена с Дървото за познание на доброто и злото. Тъй като преди грехопадението любовта на Ева може да даде или плод на доброто като осъществи целта на Творението, или плод на злото, като стане причина за грехопадението, нейната любов е сравнена с плода на доброто и злото.

Според „Принципи на Творението” Бог трябва чрез любов да изпълни целта, за която създава човека. Ето защо любовта е източник на радост, живот и щастие за хората. Но тъй като първите прародители не се подчиняват на Небесните закони и съгрешават, любовта се опорочава, сатана става господар на човека и му причинява страдание. Затова сатана, който опорочи човешката любов е кукловодът, стоящ зад унищожението на идеалното семейство. Прочети пълния матерял

ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ
1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО
2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО
3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА
4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
.

2 коментара:

Unknown каза...

Дрън дрън мрън. А като в началото е имало само Господ и сатаната е бил добър, кой е изкушил сатаната? Е до такива глупости води сляпата вяра в нечии измислици.

Unknown каза...

Сатана не е изкушаван от никой, а сам ,от своята свободна воля и гордост!!!
Вас да не би някой да ви изкуши че вие писахте КОМЕНТАРА си с такъв невъзпитани език? Така и той...

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails