Божията цел за спасението!

СМЯНА НА КРЪВНАТА ЛИНИЯ: ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОПИТ ЗА МЕСИАНСКО СПАСЕНИЕ
13 октомври 1970 година , Сеул , Корея

Каква е крайната цел на Божието провидение? Тя е – завръшване на спасението. Но спасението трябва да бъде пълно, а не частично. Човекът е извършил грехопадение и е станал принадлежащ към сатанинска кръвна линия.

Кой е сатана? Той е враг на Божията любов. Създавайки Адам, Бог е искал да направи от него Свое съвършено въплъщение. Адам е трябвало да стане субстанциално тяло на Бог. Никой, освен Бог – нашият Творец, нама право на пълно господство над света на творението, защото това право се дава след придобиване на съвършенни знания

Само Бог, Създателят – познава сдвоето творение до съвършенство, затова съвършенното владеене е по силите само на Бог. Адам също е част от творението, тной не може господствува над творението, щом сам е част от него. Но Бог е създал Адам по Свое подобие, та непосредствено да обитава в него. С други думи, Бог е искал да създаде Адам Сво резонотор, та чрез него да управлява вселената.

Сътворяването на Адам

Защо Бог трябва да управлява света чрез Адам? Създал всички форми, Сам невидим Бог няма форма. Описвайки Неговите размери, може да кажем, че Той е и безкрайно огромен, и безкрайно малък.Предметите на материалния сват не могат да възприемат заповедите на Бог непосредствено от Него. Затова в материалния сват Бог е създал човека, притежаващ тяло, за да стане той владетел на света.

На Бог е нужно да управлява не сама зсичко земно, но и безкрайния духовен свят. Арахангелите и другите обитатели на духовния свят са невидими субстанциални същества. И за властвуване над невидимия субстанциален свят също е необходима определена форма, способна да стане центърна този свят. От къде да вземе такава форма? Бог може да създаде такава форма само в Адам. Така Той е възнамерявал да властвува над невидимия духовен и видимия физически свят, действувайки чрез Адам, като център. В това е същността на целта на творението. Затова, за да осъществи владеене над всичко,Бог е имал нужда да установи взаимоотношения със субстанциално същество – Адам.

Съвършенството на Адам би отразило съвършенството на външната форма на Бог, т.е. Неговия аспект хьонг-сан (вътрешен характер). Телесно и като личност – духовно, Адам е такъв тип, като Бог, Който се явява център на безтелесната сфера. Непритежавайки форма, Бог не може да установи господство над света с форми. За тази цел Бог създава Адам.

Втората цел на Бог е била да достигне единство с Адам. Какво ги свръзва тях? Човек се явява хоризонтален представител на Бог, който е вертикална същност. В центъра на тяхната взаимна връзка е заложена любовта – нишката, която свръзва хората с вечността. Според първоначалния замисъл, хората – същества, притежаващи физически тела, трябва да се обединат с Бог посредством любовта и в този дслучай те се приближават към вечната любов, което им доставя най-голямо щастие.

Човечеството страстно иска да се върне към първоначалния идеал на творението – хармоничния свят. Това желание произтича от любовта. Любовта обединява всички. Желанието на Бог в отношенията с човека се състои в това, човек да се обедини с Него в любовта. Точно това е Божията цел за творението.

Път за възкресяване на любовта

Бог е искал мъжът и жената да познаят чувдтвото любов взаимно. Той е искал те съвършенно да осъществят целта на творението, а любомта им да стане свободна и естествена. Ето защо Той е искал да се обедини с човека, създавойки отношения на основата на любовта. Човекът, в резултат на падението е тръгнал в друга посока, и любовтна е била присвоена от арахангел. В резултат се получава пълен хаос и смущение, възцарило се във вселената.Любовта, която, както се предполага, е трябвало да стане център в отношенията човек – Бог,, дадена на сатана. До тово са довели стремежи, противоположни на Божия идеал. Затова духовното и телесно начало у човека са в противоречие. Хората създават своите взаимоотношения, опирайки се не на Божията, а на сатанинската любов.

Чак дзо настоящето време човечеството се опитва до се изтръгне от сатанинската любов, от която страда неколко хилядолетия.

Натъквайки се на непреодолими препятствия, Бог не е успял непосредствено да се настани в душата на човека и да я изпълни с Неговата любов и се е принудил да използува косвен път, въздействувайки на съвестта на човека.В прадължение на цялата история Той е изпращал пхророци, светци и мъдреци, надявайки се да доведе чрез тях до падналите хора своята любов и стина.Такава е историята на възстановяване до наши дни. Божието провидение има за цел възраждане на Божията любов, а за това е необходимо да възстанови човека , за да може в неговото тяло и съвест да се засели Бог.Такова е провидението на възстановяване чак да настоящия момент. Провидението е насочено към достигане на единство чрез Божията любов.

Бог създава царството на избрания народ на Израил, когото направлява в течение на 4000 години библейска история.Чрез июдизма, религия, заемаща положение на Авел по отношение на народа на Израил, той е научил хората да чакат пришествието на Месия. На народа и на юдизмо е разчитано заедно да създадът основа на вяра и субстанциална основа. Ако единство беше постигнато вътре в нацията на основа на вярата и субстанциалната основа, това би станало предпоставка за естествено възникване на условие за идвоне на Месия.4000 години Бог е страдал,лелеейки надежда за създаване на това условие.

Освен това, избраният народ Израил се е стремил да създаде национално условие. Макар условието да не е било завършено, израелтяните са горели от желание да изпълвят своето предназначение в качествота си на избран народ и , от гледна точка на Принципа, времето за него е настъпило. Наложило се е Бог да изпрати на земята Исус. Обединявайки се юдизмът и Израил биха помогнали на Исус да заеме положениена Истински родители, позволявайки му да се опре на субстанциалната основа за Месия. Но, не постигнал положение на Истински родители, Исус не успява да постави начало на Божия кръвна линия. Такова обяснение дава Принципът.

С какво е обоснована необходимостта от Месия

За какво ни е нужен Месия? Какво е неговото предназначение? Той идва, за да ни донесе спасение. Чрез спасението човек трябва да се върне към това, което го свръзва с Божията любов. Как да се постигне това? Наследявайки сатаннската кръв, човек се е превърнал в субстанциална същност, нямаща нищо общо с Божия род. Ние сме несъвместими с царството на Божията любов и затова трябва да платим изкупление.Необходимо е да изкореним първородния грях;трябва да напуснем сатанинската кръвна линия. Но на грешния човек не е по силите да се справи с това сам, затова на човечеството е необходим Месия.

Кой ще пречисти внашата душа от всичко,което ни свръзва със сатанинския род, наследници на който сме станали от поколения на наши прародители. Без истински родители това е невъзможно. Истинските родители трябва да се свържат с любовта и доброто, които носи Бог, да установут основа на взаимодействие с Него и да обичат цялия свят, както го обича Бог. Друг начин да се пречисти кръвната линия няма. Затова трябва да се поведе отчаяна борба и състезание за любов. Невъзможно е сатаненската любов да удържи победа. Само след като Божиято любов удържи победа в тази борба, ще бъде сложено началото на Божия кръвна линия.

Пътят на Исус

През живота се Исус е искал да създаде еталон като възможна основа за по-стигане на победа. С такава цел той провъзгласява в началото на своето тригодишно обществено служене: “ Който обича баща си или майка си повече от Мене,не е достоен за Мене; и който обича сина си или дъщеря си повече от мене, не е достоен за Мене; и който не поеме своя кръст и не тръгне след Мене, не е достоен за Мене” (Мат.10:37,38). Той също е казал:” Ако искаш да вървиш след Мен,отречи се от себе си, вземи своя кръст и върви след Мен” (Мат. 16:24) Медсията може да очисти кръвната линия, но вие трябва да се да признаете греха и да го следвате. Всеки трябва да носи своя кръст. Ако не отговаряте на този еталон, не може да полручите спасение.Пречистването става на границата на живота и смъртта.Вие се пречиствате от това, което ви свръзва със сатана, преминавайк границата, разделяща живота и смъртта.И за да се изпълни това, вие трябва да намерите място,където това може да се изпита реално, неограничавано от разсъждения и размисъл по този повод.Вие трябва да използувате такива сериозни мерки, като например 40-дневни пости или молитва.

Същността на първото сражение на Исус е в това, да преодолее тази граница, при коетно той трябва да цени Божията любов повече от собственя си живот и да не се спира, даже ако се наложе да пролее кръвта си, за да изпълни напълно дълга си, за да не останат никакви основания за обвинение. На свой ред се е наложило Исус да изторпи пренебрегване в семейството на осиф и чудовищни преследвания в обществото. Макар Исус да и бил изпълнен с жизненост, невъобразимо трудният път го е довел до края на пропастта, разделяща живота и смъртта. В самия разгар на смрътната битка той с цялата си сърце се е стремил към единства с Божията любов. Търпейки страдания, ИСус е бил решен -да не оставя нищо незавършено.Той е удържал победа на индивидуално ниво, но най-трудно е бло да свърже личната победа с цялата човешка история и отново да възпроизведе ситуацията на миналото, създавайки победно условие за анулиране на всички неудачи на миналото, за да застане в качествотно на Месия.

Основа на любовта

Кога става промяна на кръвната линия? На индивидуално ниво човек трябва да излезе на границата на жвота и смъртта. В името на Бог и бъдещето достоинство на човека, той трябва да преодолее ситуацията, свързана с риск за живота. Така се оформя еталонът на вяра.

Бог е създал човека, с надеждата, че той ще се обедини с Неговата любов.

Такъв е Неговият първоначален план. Затова в процеса на възстановяване човек трябва до такава степен да жадува Божията любов, че даже да забрави за живота си. Неизпитвайки в сърцето си такава любов, вие не може да преминете границата на любовта. Следователно истинската религия започва не с утвърждаване, а с отрицание. Тук има пълно отрицание! Желаейки да се изправим срещу сатана, ние трябва да гледаме на своя живот, като на нещо маловажно. Това изискване е към всички, които живеят с вяра.

Исус, по своето положение, не е трябвало да остоне на индивидуално ниво; той е трябвало да действува в мащабите на историята. За да възстанови нейното развитие изцяло, той е трябвало да извърви отново цялия исторически път. Той не е имал подготвена основа. Само с цената на своя живот е могъл да възстанови историята и месианско служене. Тридесет години Исус развива образец за себеотдаване за благото на обществото,усъвършенствувайки сърцето си, за да създаде предпоставка за създаване в света основа на любовта, ориентирана към Божието Сърце.

Той е работил, за да създаде основа на любовта, изгубена по времето на Адам. Началото на любовта в историята е било поставено от родителите на злото. Трябва да се върне историята назад и да се върне образеца на Божието семеъство на истинските родители. А за това на стадий оформяне, израстване и завръшване Бог е избирал определени хора, представляващи историята и света. Ходът на историята е трябвало да се обърне в обратна посока.

Учението за възкръсвонето

Какво е значението на историята? Човек се заражда при попадане на мъжките семена в организъма на жената. Къде е пресечната точка? В утробата на жената. Затова е било необходимо да се изпълни условието, с помощта на което напълно ще сеизмени ходът на историята още в утробата на природата. Отправен мовмент за възстановяване се явява семето, намиращо се в недрата на мъждия организъм. Условие за възстановяване в този случай се създава, ако семито, намиращо се още в самите глъбини на мъжа е единно с Божията любов. Без това условие е невъзможно възстановяването на кръвната линия.

Религията трябва да служи на Бог. Ето защо в учението на световните религии съществува идеята за повторно раждане. Следователно християнството се явява като световна религия както теоретически, така и по същество. Тя проповядва, че вдсеки човек трябва да се роди отново, както Исус казва на Никодим: “ Истината, истината ти казвам: който не се роди отново, не може да види Цорството Божие.” (Иоан.3:3).

И така, за промяна на кръвната линия трябва да се създадът такива условия, че семето, от което ще се роди бъдещото дете, да влезне в плътта и кръвта на Адам, обединявайки се с Божията любов. Иначе човек няма да се роди отново, като дете на Бог. Теоретично това е основано на Библията, която съдържа Божието Слово.

Любов към Исус

Християните наричат Исус Господ и източник на любов Обединявайки се с него, ти искат да изпитат любов. Но само с четене на Библията и изучаване на доктрината на християнството те няма да постигнат това Само стремейки се към Исус с цялото си сърце, тъгувайки по него,може да ксе обединят с него. Само истински сближили се с Исус, те ще изпитат тъга, когато той е тъжен. Чувствата и преживаванията на човека непосредствено влияят на семето му: както преживяваното щастие, така и и печал и тъга.

Какво е действителното значение на вяра в Исус? Исус е мъж. Той е като първоначалния Адам преди грехопадението. Затова Исус се явявя духовен баща. Не се ли обединте с баща си, вие не може да се родите повторно.Християнството е единствената религия, която учи хората страстно да чакат Исус, да го обичат и приемат както невеста приема своя жених. В хората трябва да има жилание да праникнат в Исус до мозъка на костите си.

Християнското учение съдържа в себе си дълбок смисъл, проявяващ се в две измерения. Доколкото всички хора на света ппроизхождат от семето на Адам, мнозина се стремят да се върнат към първоначалния Адам. Светия Дух, женският аспект на Бог, ги подтиква да се върнат към Исус, безгрешния Адам. Всички християни трябва да се приобщят към семето от плътта на Исус, за да станат негови деца, повторно родени чрез Светия Дух.

Маса християни са изповядвали тази вяра. Те никога не са я разбирали, даже не са си въобразявали нещо подобно.Безусловната вяра в Исус се е смятала за достатъчна за влизане на човека в Царството небесно. Съгласно Принципа , пълното възстановяване е много по- сложно. Дажге ако хората казват, че те искат да се върнат към Исус, малко е просто да му се кланят, необходимо е да влезнат в неговата плът и кръв, да станат част от него. Помислете, колко трудно е било на Бог в продължение на цялата история.

Множество сатанински сфери и вражески легиони са възпрепятствували Бог ви изпълнението на Неговата воля.Бог не може изведнъж да победи цялото сатанинско царство, ае бил принуден стъпка по стъпка да принася жертви, минавайки през изпитания и борби. Многоли са хората, чиято вяра е така силна, че те действително желаят да се върнат в плътта на Исус? Не истина и не справедливост могат да ни свържат с Исус, а само любовта и Сърцето. Любовта е възникнала по-рано от живота.Човек се ражда благодарение любовта на родителите. Без любов нищо не може да ни свърже с Бог, само любовта го прави възможно. Любовта излиза от рамките на историята.Тя съществува извън времето и пространството.

Защо аз така подробно ви разказвам за всичко това? В процеса на възстановяването дойде време вие да направите първата крачка по пътя към новия свят, основан на Сърцето. Следователно е настъпил много важен момент, когато се променя не само родът, но и цялия живот. Вие трябва да направите първата крачка, основавайки се на ясно разбиране, иначе на вас ще се нахвърли сатана: “ Хей, от къде се появихте вие?” Вие трябва да съумеете да отговорите: “ Аз дойдох отЕдемската градина преди грехопадението, от Божието лоно”. Вие трябва да съумеете да разкажете за себе си: “ Сам по себе си аз съм недостоен да бъда тук и се намирам тук само с одобрението на човека, бил тук преди мене-. Зданието е построена от световно известен архитект, но право на влрадение на собствеността се предава по наследство. И аз го получих “. Ако вие говорите със сатана по такъв начин, той ще бъде принуден да отстъпи.

Пътят на възраждане

Необходимо е, за да влезете в Исус и да се слеете с Божията любов, да създадете условие за вътрешно единство с кръвта и плътта на Истинските родители. Необходимо е да се дсъедините с любовтна на Исус и Светия Дух, които се стремат един към друг от все сърце. Иначе вие няма да получите повторно раждане. Светия Дух заема положение на невеста на Исус и ние, тяхните деца, може да се родим чрлез любовта на родителите. Осъществявайки тяхната истинска любов, като идеална любов на мъж и жена, вие ще можете да се родите повторно. Мисията на Светия Дух се състои в това, да ви вдъхнови. Под влияние на излизащото от него вдъхновение, вие започвате да се стремите към Исус. Исус е жених, а Светия Дух – невеста. Радостта на тяхното единство възстановява загубената любов и дова възкръсвмане. Това е много важно.

Възкресението е било цел на Бог през цялото продължение на историята, затова Исус отива на кръста и е изпил чашата на своята трагична историческа съдба. Поради своята извънредна сложност процесът на възстановяване е отнел цяли 6000 години;в идеалния случай за него биха стигнали 6 дни. Бог не е могъл да научи човека.Човекът е трябвало сам да търси истината и да възстанови своите права в света, основавайки се на самосъзвнание. Само така той може да се върне към Бог.

Радвате ли се вие, че на света, изпълнен с отчаяние, се е родил такъв човек, като Истинския Баща? Вие, може би сте доволни, а аз не изпитвам особена радост по този повод. През цялия живот ми се налагаше да се боря,да се сблъсквам със смъртта. В земния живот можеш да осъществиш сложни замисли, само с достатъчно усилия. Но , това, което аз постигнах, не е лесно да се постигне;физическата сила не помага, необходимо е да се действува в съответствие с Принципа, който се явава неоспорм закон.

В процеса на възстановяване е много трудно да се придържаш към една цел, без да се отклоняваш от нея. Процесат на възстановяване е много по-труден от процеса на създаване на небето и земята. Аз изпълних условието за изкупване за създавоне на вътрешна основа, такова условие, каквото вие не сте и сънували; сега е създадена сфера на мир и покой, която вие притежавоте, без да осъзнавате това. В това отношение аз се сдобих с вселенска победа с цената на безкрайни жертви.

Сферата на пълно съвършенство е достижима само при условие за възстановяването на грешната Ева. Светият Дух и Исус дават възможност зо повторно раждане. За да се роди Исус, Бог е подготвил в своето провидение определена историческа основа на Сърцето. Провидинчиски всичко е трябвало да стане чрез червото на жената. Имено в нея е заключено решението на историческия проблем, затова е неизбежна остра борба.В резултат вна грехопадението историята е започнала с барби.

В семейството на Адам възниква кавга между Авел и Каин. За възстановяване на Каин следваше да се заеме положение на по-младия брат. Отделянето му от сатана е възможно само при условие, че по-старият брат заеме мястото на по-младия. Затова борбата за възстановяване е неизбежна. Именно затова са се борили Исав и Яков. В резултат те успешно са изпълнили условието за усткановяване на субординация. Но те са започнали борбата помежду си, бидейки вече възрастни, във възраст 30 или 40 години.А на Бог му е била необходима победа, постигната в по-ранна възраст. Така че борбата е трябвало да започне още в утробата на майката.

Тамара

Ако вие разберете сторията на Таомара, вие ще разберете Принципа. С кого тя е встъпира в отношения? Тамара е родила близнаците от своя свекър. Но възможно ли е, деца, плод на отношение на жена със собствения и свекър, да продължат кръвната линия на израилтяните?

Майка на Соломон е Версавия, жена на УРий. Цар Давид я е отвлекъл от мъжа и и я направил негова втора жена. Как може Соломон, дете родено от такъв съюз, да стане цар? Давид е застанал в паложение на Адам, а Урия – в положение на арахангела. Грехопадението е станало,когато арахангел е съблазнил невестата на Адам Ева със своята любов и я е похитил. За изкуплението е необходимо развитието на отношенията между тях тримата да протекът в обратен ред. В съответствие с принципа, детето , родено след изпълнение на тези условия, прнадлежи на Небето. Такова дете е бил и Соломон.

Тамара е всъпила в близки отношения със своя свекър, в което се проявява нейната жертвоготовност и чистотата на душата и. Според закона по това време, жена, извършила прелюбодеяние, трябва да бъде убита. Тамара е изгубила първия и втория мъж, но тя, знаейки че на нея е предоставено да продължи рода, станал любим на Бог , решава да преодолее собствената си гордост и да забрави за своето достоинство. Тя е мислела само как да продължи рода, важен за Бог. Тя така е обичала този род, че е била във властта само на тази мисъл. Всъпвайки в отношения със свекъра си, тя е създала условие нейното Сърце да премине на страната на Бог. Станало е зачатие на близнаци. При раждането се появява ръката на едното дете, но отново се скрива, в резултат на вътрешноутробна борба първо се ражда второто момче. Всичко това е описано в Библията (Бит.38:27-30). Получава се така,че малкият брат удържа побед над-стария брат още в утробата. Еталонът на победа, удържан в утробата на Тамара, се е предавал от поколение на поколение на израилтяните, потомци, изповядващи юдизма. Защо им е било необходимо да подготвят осново зоа идването на Месията на национолно ниво? Причината е това,че тогава в сатанинския свят вече е имало оформени много нации. Божията страна е трябвало да представлява Авел на национално ниво. С тази цел Бог наставлява израилтяните, помагайки им да укрепят победната основа на национално ниво.

Мария

Имало е още една жена, готова заради потвърждаване на важността на своето историческо предназначение да пренебрегне своето достоинство и мнението на акържаващата я социална среда. Наричали я Мария.

Нейната безпримерна победа и е позволила да се освободи от подтискането на сатана.На това основание Мария заченала. Било е изпълнено условието да може да се родиИсус като син на Бог. Истинският Месия може да се яви само при наличие на такова основание. Исус казва: “ Аз съм пътят и истината, и животът; никой не може да отиде при Отец, освен чрез Мен “ (иоан. 14: 6)

Доколкото Исус се е родил въз основа на такава история, на него се пада да бъде единствения син Божи. Това е логично. Без вяра в Исус е невъзможно да се върнем към Бог. Това е чиста истина, но до сега никой не разбираше истинското значение на тази предистория. Съществуват много религии, но само християнската заема позицията на истинския син. Всички останали са в положение на слуги или усиновени деца.

Исус

Може ли сатана да претендира за Исус, родил се по такъв начин? Не! Затова ангелите и всички същества на земта го посрещат горещо и му служат от самото раждане. ЖОт тук трябваше да започне новият свят. На вътрешно, духовно ниво юдизмът заема положение на арахангел, а на външно, национално ниво в положение на арахангел е Пилат Понтийски. Ако семейството на Исус го подържаше, особено ако след него беше тръгнал Йоан Кръстител, юдизмът напълно би се обединил с Исус, тъй като Йоан е бил известен пророк. Ако с Исус се обединеше неговото семейство, а така също юдизмът народът на Израил, да окажат влияние върху Рим не би било особено трудно. Създавайки страна на последователи на Исус биха могли да повлияят на развитието на цялата римска цивилизация. Исус би могъл да ръководи развитието на цялото Средиземноморие. Ставайки това, би последвало обединение на цялия свят.

Исус е искал да създаде Небесно Царство на земята, но той не е имал основата да осъществи това. В резултат в течение на 2000 години се е наложило да се принесат многобройни жертви, преди християнството – втория Израил да достигне световно ниво и да настъпи времето за идването на Господ но Второто пришествие.

Християнството, заемайки позицията на новия Израил, няма на земята своя страна. Еврейският народ през последните 2000 годни е подхвърлян на гонения. Под егидата на Исус еврейският народ е трябвало да създаде Божия нация. В резултат евреите са били разпръснати по цялия сват и подложени на ужасни гониния. Моята мисия включва и тяхното спасение. Щом 12 ученицци са напуснали Исус, врейският народ трябва да постигне победа,издържайки противопоставянето на повече от 12 арабски страни.

Исус се е родил сред израилтяните, но християнството няма страна. Бог е създал земята, но има ли Бог една страна? Не. Всичко, което е постигнал първия Израил, се е разпаднало и е загубено. Евреите са разпръснати по цялия свят и са били навсекъде гонени. На християнството се е наложило да търпи преследване и гонения.

Независимо от многобройните политически и културни сфери, между тях няма такива, които са се стремили да обединят всички. Получава се пълно смесване на религии и политики. В много страни влостите разгръщат преследване против вярващите, гонения на религията, въпреки първоначалното предположение за единство вна религия и политика. Разколът между религията и политиката започва заради необходимостта да се защити религията. И сега в този план са се натрупали много проблеми, изискващи разрешение.

Бог иска да получи опора на земята. Не е важно, колко е голяма Вселената, важна е началната точка. Когато водата се превръща в лед, не е ясно в кой момент започва замръзването. Има такова състояние на водата, което не можем да наречем нито вода, нито лед. Такова е нашето време: Не е ясно, какво е истина и какво – лъжга. Но трябва в една точка да се образува лед, та цялия свят да се покрие изведнъж с лед. Ето заща аз определих и осветих участъците на земята,където ние отиваме да се молим и да провим приношения . Всъщност приношение може да се прави само на земя, принадлежаща на Бог.

Бог е зътворил земята за Негово абсолютно владение. Нека да помислим, как да се върнем към нашия източник. Предполагаше се, че светът ще същедтвува в името на Бог и Истинските родители. Всичко съществувакщо води началото си от Адзам и Ева, които е трябвало да достигнат съвършенство ката съпрузи и родители, идинни с Бог. Такова е било първоначалното положение на нащата. Арахангел е трябвало да бъде на тяхно подчинение и те е трябвало да живеят щастливо. Ето защо ние трябва да се обединим около Истинските родители.

Вие трябва да станете граждани на обединена страна, която още я няма, в основатна на която е Бог.Няма основа,на която опирайки се, ще може да заявите на сатанинския свят, че вие емата своя съответствуваща страна. Разберете това. Вие сте определени да станете граждани на Небето. Не е важно колко велика е тази страна: колко тя е гольма или малка. В Америка гражданските права запазват своята ценност.

Израилтяните, нямащи своя страна

Членовете на Обединителната църква са подобни на израилтяните, избрания народ, който няма своя държава. Налага им се да страдат, на те трябва да преодолеят съцздалата се тежка ситуация и да си върнат първоначалната родина. На нас не е необходима една страна под властта на Бог; заради това ние вървим по пътя на страданието.

В какво е нашата надежда? Нашата надежда се състои в тнова, да възстановим Божието владичество и да създадем Божия страна, на която може да станем горди граждани. Колко време ни е необходимо, за да достигнем тази цел? Ние трябва да отдадем всички свои ресурси; така диктува Принципът. Ставайки граждани на Божия страна, ние ще горим от желание да отдадем всичко за нейното благо, всичко,което имаме. Нашето положение ще зависи от порядъка на регистрацията.Зарегистрираните първи кще заемат пологение на предци първи ред, зарегистрираните втори – предци втори ред и т. Н. Тези хора ще станат и глави на правителства във възстановените Божи страни.

Какъв ще бъде гражданинът на такава страна? Ще бъдат ли японци? А може би токива граждани щи станат американците? Вие трябва да способствувате за развитие на Обединителната църква. Ако на Япония и е предназначено да бъде страната на Ева, тя не може да стане Ева автоматически, без нищо да прави.Всеки трябва да се преизпълни с патриотичин дух, та заедно с другите да постгне разцвет. Ако такава основа беше поставена по времето на Исус, нима той щише да отиде на смърт? Ако тогава е имало такава основа, каквато сега има Обединителната църква, Исус нямаше да бъде разпънат.

Господ на второто пришествие

Трагчно е, че Исус е умряял от такава жалка смърт. Семейството в недрата на неговата плът, духовно свързана с Бог, е донесло спасение на духовно ниво, но от гледна точка на Принципа , Исус трябва да дойде отново, за да завърши мисията си. Месията непременно трябва да дойде на земята още веднъж. За тази цел е създадена световна основа от християнството. Бог се е трудил в продължение на цялата история и сега Той подготвя демократичен свят, което ще Му бъде преимущество в борбата с комунистическия свят.

В демократичната сфера християнството заема духовно положение на втори Израил на световно ниво. Това е точката на зрение на Принципа. На основата на световно християнство и други религии, включително юдизма, се създава основа за Бог.

Християнската основа преминава в развитето си три дтадия. Първия е каторицизъм, но той не изпълни своята мисия, затова в реда на развитието на стадий израстване възниква протестантството. От гледна точка на Принципа,катоцилизмът е подобен на вярата на Стария завет,а протестанцизмът – подобен на вярата на времето на Новия завет. Така протестантството прави важни думите на истината.В какво се състои гладното предназначение на тези думи? Да свидетелствуват за второто пришествие на Господа. Затова словото на истинато се разпространява по цялия свят. Същността на истината трябва да произхожда от Сърцито, иначе тя няма да устои пред лицето на Бог.Главните пазители на християнските традицие в наще вриме трябва да притежават не само знания за Словото на истината, но е пълнотата на сърцето. С такива качества разполага Обединителната църква.

Моята мисия

За да създаде световна основа, Обединителната църква трябва да се ангаджире с подръжката ня протестантството, което изпълнява мисия, съответствувнаща на Новия завет. Ако протестанската църква подкрепи Обединителната църква, обединявайки се с нея, то основата ще се развива от стадий формиране до стадий израстване и стадий на завръшване. Аналогично на това, как Израил би могъл да се обедини с юдизма, обединението на християнството ще доведе до естествено обединение на демократичния свят. Тогава светът автоматически ще се окаже в сферата на спасението.

През четиринадесете години след Втората световна война комунизмът застрашително укрепна. Защо след четиринадесет години? Ако един проблем не намери разрешение в течение на 14 години, след това то се задълбочава и усложнява със седемгодишна борба. Интересно изглежда политическата ситуация в света от гледна точка на Принципа., но аз няма да се впускам в подробности.

Лично аз отговарям за това, че трябва да поставя основите но единство с протестанството; но в миналото не ми се удаде да го направя. Срещах невероятно противодействие. Човешката история е започнала с това, че по-старият брат е убил по-младия. За да обича по-младия брат, по-стария трябва да вярва в Бог и да го знае в по-далечен смисъл на тази дума.Ако вие продължавате да се придържати към традиционните учения, на които сте възпитаван, трудно ще приемете истината в новото и изразяване. Традиционните църкви се обявиха против мен и аз се оказах в такова положение, както на своето време Исус, който е бил гонен от страна на религиозните лидери. Аз трябваше да продължа мисията на Исус и да вървя па пътя на борбата за правото дело. През последните 20 години ми се наложи да се боря, за да изкупя историята от предишните 2000 години.

На север

Къде можех да започна моя път на изкупление? Това беше неизпълнимо в южната част на Корея; трябваше да отида на север, а това означаваше да се отправя в леговището на сатана. Готов на смърт, аз се отправих в комунистическия свят, сатанинската сфера на световно равнище. Това беше подобно на първите християни, опитвайки се да проникнат в Рим и да го обърнат към своята вяра.Понасяйки гонинияот страна на лидерите на юдизмаранните християни разпрастраняват своето влияние в Рим и след 400 години удържали там пълна победа. Християнството е поставило хоризонталната основа на свобода на вероизповедание в Рим.

Точно така на мен ми се наложи да отида на север, за да всъпя в борба с комунизма. Аз поставих там основите и доведох много хора в лоното на истината. В моята участ имаше много трудности, бях хвърлен в затвора. В затвора аз знаех,че моите учиници няма да ме напуснат, за разлика от учениците на Исус. Колкото и ужасно да беше комунистическото управление, трябваше да се намерят неколко ученика, изпълнени с такава решимост.

По време на арестуването на Исус Царството небесно на земята е било изгубено.Затова аз трябваше да възстановя учениците по време на затвораи да създам основа за възстановяване мисията на Исус. Мисията на Исус е била не само да възстанови отделните хора. Предполагало се е, че неговите ученици ще забравят своите семействаи началото на това трябвало да поставят три главни апостоли.Затова целта на пришествието на Исус не се е ограничавала с привличане на неколко ученика. Три ученика са били необходими, за да възстановят условие за усъвършенствуване на трите епохи на Каин, представлявайки трикратното противопоставяне на арахангел на Божието провидение.

Положението на трите учиници

Исус е заимал положението на Авел. Петър, Яков и Иоан – положението на Каин, вслушващ се в Бог. Ако тези три ученика бяха отишли на смърт заедно с Исус, , Исус бе избегнал смъртта, не би му се наложило да отиде в духовния свят в ранна възраст, могъл би да продължи своята работа на земята заедно със Светия дух. При такова условие християнството би се разпространило на земята в продължение на 600 години. Но Исус е умрял. Когато женихът отива в духовния свят, невестата трябва да се моли с най- голяма сериозност, иначе тя няма да се срещне с него.Ако Исус не беше умрял на кръста, а неговите ученици бяха запазили единството, това би съответствувало на единството между Каин и Авел, на която основа те биха се съединили с Бог.-Така гласи ПРинципът. Те биха създали хоризонтална основа за Бог на земята.

Исус е скал да утеши Бог, Който е преживял огромна мъка, загубвайки Ева. Исус е дошел да възстанови тази ситуация с помощтта на Мария, но не е успал да направи това. Жените от три поколения са били загубени за Бог: бабата, майката и жената. Те трябва да бъдат възстановени, иначе не могат да се появят деца, способни да създадът единство между Каин и Авел и тяхните отношения с Истинските родители. Затова е неочходимо трите жени, заемащи такова положение да изплатят изкупление. Необходима предпоставка за изпълнение на това е създаването на хоризонтална основа за нация на Ева. Това условие не е било изпълнено и Исус е трябвало да умре. Япония също е длъжна да изпълни това условие, иначе не може да се възстанови в кратки срокове..

Преди двадесет години аз се върнах в Южна Корея с три ученички и еден ученик, Ким Вон-Пилем. Тогава пристъпих към създаване на основите на Обединителната църква. Принципът не е проста работа, не трябва той да се пази в главата, а трябва да се приложи на практика. Аз се спасих от комунистическия свят и отново се заех да създавам основи на юг.Така започна и се развиваше Обединителната църква.

Щом срещу Исус са застаноли лидерите на юдизма, наложи се Обединителната църква да повтори неговия път, постигайки победа. Възстановяването предполага преврат в миналите неудачи, затова ние създадохме семейна основа. Щом съществуващите християнски църкви застанаха против мен, аз исках да заздравя позицията на Авел в християнския свят. Обединителната църква се е родила втора и следователно тя заима положението на Авел. Авел порасна и сега има външна основа, позволяваща му да се срещне с по-стария брат. Обединителната църквасе стреми към обединение със съществуващите християнски църкви, за да възстанови братството, което не е станало преди 20 години. След обединението на по-стария брат с по-младия автоматически следва обединението на семействотоАз преживях невероятни страдания, за да създам основата на Авел на индивидуално равнище.

Цялия мой живот беше жертвен път на страдание. Аз успешно извървях този път, въз однова на което ние получихме признание на национално равнище. Сега, колкото и силно да е противопоставянето на всички съществуващи църкви, ние имаме преимущество. Християнските църкви в Корея се намипрат в това положение, в което е бил юдизмът преди 2000 години и сига те вървят в положетелна посока. Това символизира единство на последователите на Исус с израилтяните..

В отношенията на сътрудничество корейското правителство стана по-открито от преди, затова ние протягаме ръка за дружба. Движението за обединение трябва да разгърне активна дейност в борбата против комунизма. Корея също трябва да прояви активност в това направление. Необходимо е корейският народ да се обедини с нашето движение, иначи той няма да преживее.

Смяна на кръвната линия

Своя път на възстановяване аз започнах в затвора в положение на слуга на слугите, подобно просяк. Човек трябва да започне своя път на възстановяване в положение на просяк или на затворник. Ние достигнахме нявгашни висоти, започвайки от най-мизерните и жалки условия.Докато нашата основа не достигне национален мащаб, аз няма да излизам пред широка публика.

От гледна точка на Принципа аз трябва да поставя основата на изкупление на национално ниво.Сега аз съм победител и отсега хоризонталната основа на национално ниво е обезпечена. Начало на хоризонталната основа трябваше да постави Япония. Такава е формулата на Принципа.

В миналото многа пророци и пижонери са били принудени да се жертвуват. Каква цел са преследвали те? Разбира се, необходимостта да създадът нация на Адам, но тяхните жертви е трябвало да способствуват ксъздаването на тнация на Ева. Нацията на Ева следва с благодарност да приема страданията в името на нацията на Адам. Такава е историческата мисия на Япония.

Кой има пълномощия да измени вашето родословие? Никой, освен Истинския Баща; вие трябва да знаете, че заради това на мен ми се наложи да нося кръста на Сърцето, невъобпразим кръст. Но сега, когато основата е създадена, вие можете без особено с9традание и усилие да получите Благословия, което ще ви позволи да измените родословието си. Вие се опирате на хилядолетното страдание на Бог и моите собствени страдания. Встъпвайки в брак, вие ставате присадена клонка;ставайки присадена клонка вие получавате нова кръвна линия. Ето какво аз правех преди и продължавам да правя и днес.

В миналото е имало много хора, които са се раждали и са отивали в духовния свят. Колко силно се отличаваме ние от тях? От гледна точка на еталона за вяра, ние се отличаваме от тнях, както небето от земята. Благословията ни дава безценна Небесна милост, но ако вие се възползувате от нея безполезно, даже сатана ще има по-висока позиция от вас

Сатана е станал сатана на стадий израстване. Относно вас, в случай на падениена стадий завръшване, сатана ще ви каже: “ Ти ще служиш на мен”. Даже сатана ще ви осъди. Няма по-лоша ситуация, значи вие трябва много сериозно да се отнасяте към Благословията. Вашият брак се отличава от обикновения брак в този свят. Няма никакво сравнение. Стигайки до корените на сърцето на небето и земята, той се явява най-голямата ценност.Необходимо е във вашето семейство вие да се усъвършенствувате като личност с център Божгията любов за слава и радост. Достигайки съвършенство мъжът е жената трябва да се съединят, за да изпълнят своята отговорна мисия и цил. При това те трябва да съхранят чувството си за благодарност. Първоначално светът е замислен като свят на благодарното Сърце. Такава основа изключва възможността за падение.

Ние стоим на основата на възстановяване и сме длъжни да вървим напред към изпълнение на целта за доброто на света.Отдсега ние трябва да живеем, съппреживявайки чувствата на Бог и разбирайки Сърцето на Ева. Ние трябва да живеем с благодарност, стремейки се търпението да съответствува на целта. Даже, ако вие се сблъскате със страдания, не ги смятайте за случайно стечение на обстоятелствата. Изстрадали, вие ще бъдете удостоени с повече милост, която тайно се натрупва на небето. Така че, бъдете благодарни.

Мъжът и жената , единни в сърцата и в любовта, трябва да създадътн семейство, надхвърляики пределите на предишните представители и да посветят цялия си живот за пастигане на бъдещия идеал. Няма друг път за влизане в Царството Небесно, вечната обител на Бог. Такава е нашата крайна цел и Божията цел на творението. Приличайки на мечта, тя съвсем не е недостижима. А сега ми обещайте, че няма да отстъпите от тази цел – да създадете идеално семейство. Всички, които искат да станат такива хора, повдигнете двете си ръце и се поклонете. Хайде да се помолим.

Небесни Татко, сега ние разбираме, какво трябва да бъде истинското семейство, коята Ти си искал да видиш. Ние също разбираме, че отсега ни предстои да се трудим в името на създаване на идеално семейство, отдавайки на това дело цялато си сърце и всичките си сили. Молим, ръководи ни и ни благослови, за да живеем чист живот, с чиста кръвна линия и станали хора, на които Ти си подарил Своята вечна любов.Съзнавайки долко страдания Си изтърпял в продължение на историята, когато си се опитвал да възстановиш сферата на сърцето, ние няма с какво да се оправдаем пред Теб. Татко, молим, пречисти тези от нас, които решително Ти принасят своя обет, повдигайки ръце.Ние истински сме Ти благодарниза милостта и любовта, която Ти показа, защитавайки ни и ръководейки ни до сега.

Благодарим Ти, Небесни Татко, затова че ни разкри удивителните небесни тайни. Сега ние се намираме в такова положение, за което хората от светския свят не смеят и да мечтаят и ние не знаем какво да Ти въздадем.Татко, ние яснто съзнаваме, че трябва да Ти отдадем сърцето си, полагайки го пред Твоя олтар като приношение. Мислейки за това, колко Си страдал, ние не знаем как да Ти благодарим, макар и благодарността да препълва нашите сърца.

Също ние сме много благодарни на нашите Истински Родители за тяхната благословия и за милостта им. Ние се молим те да продължат да вървят напред решително и с благодарност.Молим, насочвай ни и ни дай мъжество, за да си помагаме едн на друг, разбирайки, че без нашите съпрузи ще претърпим неуспех. Ние трябва да защитаваме един друг и да се молим един за друг; ние сме длъжни действително да станем семейство вна близки другари, семейство на близки един на друг братя и сестри, родители и деца, достойни да строят свят на първоначалната любов и велика слава.

Сега ние чухме предизвикваща тръпки вест, отнасяща се до промяна на кръвната линия. Мислейки за трудностите по пътя на възстановяване, ние сме изпълнени със страх. Ние дойдохме тук невежи , но ние вървяхме след Теб. Ние вървяхме по тоя път, събрали смелост, считайки, че на нас ще принадлежи цялата слава. Обръщайки се мислено към миналото, ние разбираме колко глупави сме били. Колкото повече разбираме това, толкова повече съзнаваме и се срамуваме от себе си. Няма къде да се скрием – всичко принадлежи на Небето, всичко се въплъщава в Истинските Родители. Ние повече нищо не искаме.

Сега, когато ние разбираме тове, иска ни се да задълбочим вярата си, искаме да станем съпрузи, със съвместни усилия създаващи основа за победа и източници на Твоята слава. Татко, молим, помни ни и обичай нас и нашите деца, като Твои вечни деца; храни ни и ни обичай като наш Родител.

Татко, молим Те, благослови ни и ни води така, че всеки от нас да стане истински мъж или жена, истински мъже и жени, за да можем в съпружеския съюз да създадем четирипозиционната основа с Тебе, опирайки се на Твоята любов и Сърце. Татко, ние съзнаваме, че външността на партньора в брака няма значение. Важна е трайността на нашата вертикална връзка с Тебе и нашата привързаност към Теб. Само това има значение.

Татко, ръковиди ни, даже когато ние не Те разбираме, помагай ни и ни води така, че ние, подкрепяйки се един друг, ,вявайки се опора и истински животворна сила в съпружеството, да станем един за друг втори месия и да преодолеем пътя през този сатанински свят на злото. Пречисти нашите ръце, които ние сме издигнали сега, правейки обет, пречисти ни, като съпружески двойки, освети ни, като тези, на които е обещан достъп до Царството Небесно. Каквито и страдания да ни очакват напред, ние никога няма да забравим, колко Ти си страдали колко сълзи си пролял, ние ще си помагаме един на друг и ще се утешаваме взаимно. Насочвай ни да станем истински съпрузи. Дълбоко в душите си ние ще запазим всичко, което чухме днес. Благослови ни да станем истински предци и да изпълним своята мисия.Ако ние не я изпълним, тя ще легне на плещите на нашите потомци.

Татко,отново Те молим, води ни и ни пази, за да може ние достойно да служим на пионерите по пътя за създаване на свят на сърцето,за създаване на нови, идеални семейства. Ние знаем, че без Теб всички нащши усилия са напразни, а целта – недостижима. Ние не трябва да повторим трагичната история.Дойде вримето ни да ронасяме и оставяме след себе си само радост.Молим Те, пази ни, Небесни Татко, и ни благослови да станем истинско семейство и истински съпрузи. Ние напълно се осланяме на Тебе. Направлявай ни и приеми нашата молитва в името на нашите Истински Родители.

Амин.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails